logodz

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org

Biedrība “GM Integration” sadarbībā ar Zemgales vidusskolu īsteno projektu “Cīņu māksla kā fizioterapija”.
Projekta īstenošanas laika periods no 2014.gada 8.septembra līdz 2016.gada 30.aprīlim. Kopējā projekta summa ir 32500,00EUR, no kuriem 90% sedz EZZ finansējums.
Projekta līguma nr.2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054
Projekta vispārējais mērķis ir sociālā riska pakļautiem bērniem ar biedrības “GM Integration” līdzdalību nodrošināt sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.
Projekta specifiskais mērķis ir uzlabojot biedrības kapacitāti nodrošināt sistemātiskus un mērķtiecīgus integrācijas veicinošus atbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novadu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.
Projektā ir plānotas šādas aktivitātes:
1) Jaunu programmu izstrāde (Vispār attīstošā vingrošanas programmas izstrāde)
2) Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbības un to digitālo materiālu izstrāde
3) Veselību dienu organizēšana un popularizēšana
4) Projekta publicitātes atpazīstamības veicinošie pasākumi
Projekta īstenošanas laiks 20 mēneši, īstenošanas vieta –Slampe, Tukums, Veģi. Projekta sadarbības partneris ir Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Biedrība „Latvijas karate-do J.K.A. federācija”, Zemgales vidusskola, Tukuma internātpamatskola.
Projekta kopējā mērķa grupa: 80 bērni un jaunieši, kā arī plānots iesaistīt sešas brīvprātīgās personas. Tukuma internātpamatskolas mērķa grupu skaits ir plānots ne mazāks kā 20 personas.
Galvenais plānotais rezultāts: nodrošināti atbalsta pasākumi fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas 80 bērniem un jauniešiem.
Projekta pirmajā pārskata periodā no 08.09.2014.-31.12.2014. noritēja aktīvs darbs ar projektā iesaistīto mērķa grupu, izstrādājot mērķa grupai aktivitāšu nodarbības plānu un organizējot pašas nodarbības. Mērķa grupa pārskata periodā izrādīja lielu interesi par veselības un fiziskās aktivitātes veicinošām nodarbībām, kuras vadīja Oskars Kiseļevs. Veselības un fiziskās aktivitātes veicinošām nodarbību būtība ir sekmēt dažādu tautību bērnu un jauniešu savstarpējo sapratni, balstoties uz kultūras tradicionālajām vērtībām, cienīt otra personību, iemācīt pamata līmenī aizstāvēt sevi pret agresiju, garīgas un fiziskas veselības saglabāšana un nostiprināšana- iesaistoties fiziskajās aktivitātēs, kā arī uzlabot savu veselības un fiziskās sagatavotības līmeni, un psiholoģisko noturību, tādejādi veicinot pašdisciplīnu un stabilus ieradumus attiecībā pret darbu. Mērķa grupa nodarbību laikā iegūst arī iepriekš nebijušu pieredzi par piedalīšanos sacensību gaisotnē un attīsta bērnu un jauniešu pašdisciplīnu.
23.02.2015.
Projekta otrajā pārskata periodā 01.01.2015-30.04.2015. noritēja aktīvs darbs ar projektā iesaistīto mērķa grupu. Mērķa grupa no Zemgales vidusskolas izrādīja lielu interesi, kā rezultātā tika palielināts nodarbību skaits nedēļas griezumā un tika apgūti daudz dažādi karatē elementi, stiepšanās vingrinājumi, fiziskie vingrinājumi atbilstoši katra dalībnieka spējām, statiskie vingrinājumi, akrobātikas elementi un daudz dažādi citi vingrojumi un kustības elementi, kas veicina mērķa grupas pilnveidi un vēlmi-interesi arvien vairāk dalībniekiem iesaistīties nodarbību norisē. Veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbības turpināja vadīt Oskars Kiseļevs. Individuāla instruktora pieeja katram mērķa grupas dalībniekiem nodarbību norises laikā ļāva apgūt jaunas iemaņas un pilnveidoja audzēkņus psiholoģiskajā un fiziskajā jomā. Jāvērš arī uzmanību, ka labākajiem mērķa grupas audzēkņiem tika nodrošināta iespēja izmantot nodarbību procesā kimono, kas ne tikai motivēja dalībniekus, bet izvirzīja jaunus mērķus. Pārskata periodā mērķa grupas ieinteresētību un vēlmi sevi pilnveidot veicināja kopējās nodarbības ar sadarbības partneriem, kuras notika nedēļas nogalēs. Nodarbību norises laikā mērķa grupa ne tikai piedalījās dažāda veida pārbaudījumos, bet arī kopīgi ar citiem audzēkņiem piedalījās treniņos.
30.04.2015.
Projekta trešajā periodā no 01.05.2015-31.08.2015. noritēja aktīvs darbs ar projektā iesaistīto mērķa grupu. Pārskata periodā aktīvākais darbs notika maija mēnesī, kura laikā nodarbību vadītājs O.Kiseļevs aktīvi turpināja vadīt Veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbības, kā rezultātā apguva jaunas prasmes un iemaņas. Iesaistītajai mērķa grupai liela interese bija saistīta ar nodarbību norisi nedēļas nogalēs, kuru laikā pievienojās sadarbības partneru mērķa grupas no Tukuma un Talsu novada. Mērķu grupas apvienošana un kopēju treniņu vadīšana, un sacensību organizēšana ne tikai veicināja visas mērķa grupas prasmju un zināšanu uzlabošanu saistībā ar karatē, bet arī veicināja visas mērķa grupas integrāciju un savstarpējo komunikāciju. Tika uzsākts darbs sadarbībā ar digitālo materiālu izstrādātāju pie digitālo materiālu izstrādes, kuras ietvaros plānots daļu no Veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbību programmas elementiem digitalizēt un projekta beigu posmā šos materiālus izvietot biedrības GM Integration un atsevišķas sadaļas arī Zemgales vidusskolas mājas lapā.
31.08.2015.
Periodā no 01.09.2015.-30.10.2015.nodarbības mērķa grupai netika vadītas, bet tika pārskatīti esošie materiāli un uzsākts darbs pie atlikušo nodarbību plānu sagatavošanas un vadīšanas, kuru galveno lomu uzņemies fizioterapeits. Atlikušajā laikā līdz 30.04.2016. ir atlicis saspringts darbs ar digitālo materiālu pilnīgu izstrādi un programmas gala versijas apstiprināšanu, kā arī kopēju visu mērķa grupu pasākumu organizēšanu -veselību dienu organizēšana un popularizēšana- un nodarbību vadīšanu fizioterapeita vadībā.
05.11.2015.

2016.gada sākumā veiksmīgi ir turpinātas veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbības, kuras vada Oskars Kiseļevs sadarbībā ar Zemgales vidusskolas speciālistiem un piesaistītajiem ekspertiem. Nodarbību laikā Zemgales vidusskolā tiek iesaistīti vairāk kā 25 bērni, kuriem ir iespēja pilnveidoties un izrauties ar jauna veida aktivitātēm no ierastās ikdienas rutīnas. Nodarbību norisē notiek ne tikai ar cīņu mākslas elementiem, bet arī ar ārstnieciskās vingrošanas elementiem- pielietojot dažādus palīglīdzekļus, padarot visu šo nodarbības procesu interesantu un aktivitātēm pilnvērtīgu. Atsevišķu nodarbību norises no biedrības “GM Integration” puses tiek un tiks digitalizētas, lai veiksmīgi projekta beigās varētu izstrādāt programmas norises digitālos materiālus, kā arī atspoguļot projekta norises nodarbības un sasniegtos rezultātus. Programma ar sadarbības partneru līdzdalību ir jau gandrīz pilnvērtīgi izstrādāta, kas nākotnē ļaus pašai skolai daļu no aktivitātēm pašu spēkiem turpināt un realizēt savā skolas ikdienā.
02.02.2016.
Biedrības “GM integration” organizētās un uzraudzītās veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbības ir veiksmīgi noslēgušās ar paraugdemonstrējumiem. Nodarbību laikā Zemgales vidusskolā tika iesaistīti vairāk kā 30 bērni, kuriem bija iespēja pilnveidoties ar sportisko aktivitāšu palīdzību un iemācīties jaunus fizisko aktivitāšu elementus, t.sk., vispārējo fizisko sagatavotību, dažādu karatē elementu apguvi, pielietojot statisku muskuļu darbības režīmu, ar vingrojumu palīdzību palielināta jauniešu kustību amplitūda, vingrojumi muguras, kakla un vidukļa muskuļiem, lokanības vingrojumi kustību uzlabošanai, elpošanas vingrojumi, vispārējā fiziskā sagatavotība, u.c. fiziskās aktivitātes nodarbes, kuras pilnveidoja iesaistīto bērnu un jauniešu izpratni par veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Tuvākajā laikā ir plānots visiem iesaistītajiem partneriem kopīgs veselības dienas pasākums, t.i. 2016.gada aprīļa beigas. Veselības dienas laikā ir plānots, ka bērni, jaunieši un personas ar invaliditāti atrādīs vispār attīstošo nodarbību laikā iegūtās zināšanas un prasmes, papildus iegūs priekšstatu par veselīgu dzīvesveidu un fizisko aktivitāšu devumu cilvēku veselības uzlabošanā. Biedrība “GM Integration” īpašu uzmanību veselības dienas norisē veltīs brīvprātīgo iesaistei pasākuma organizēšanā un norisē, atsevišķi uzrunājot potenciālos brīvprātīgos un dodot iespēju šiem cilvēkiem izpausties dažādās radošās pieejās. 2016.gada aprīļa beigās Zemgales vidusskolā arī plānots noslēguma seminārs, kura laikā būs plašāk iepazīties ar sasniegto un iegūt izdales materiālus par projekta norisi un rezultātiem.


logodzBiedrība “GM Integration”

Projekts “Cīņu māksla kā fizioterapija”

28.04.2016. VESELĪBAS DIENAS NORISES DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Zemgales vidusskola, Slampe, Tukuma novads.

VESELĪBAS DIENAS NORISES DARBA KĀRTĪBA

 

Comments are closed.